• Samosas ( No Onion / No Garlic )
  • Methi Paratha ( 10Pcs ) Vegan
  • Whole Wheat Paratha ( 5pcs )
  • Mutter Katchori
  • Dahi Vada
  • Gulab Jamun
  • Baingan Bharta (Vegan)
  • Gobi Paratha ( 5 Pcs Vegan)
  • Roti ( 10 Pcs )