• Samosas
  • Idli Sambar/Chutney
  • Rotis
  • Plain Paratha
  • Vada Sambar
  • Veg Spring Rolls
  • Methi Paratha